Algemene verkoops- en waarborgsvoorwaarden

Artikel 1 - Bestelling en voorschot

Elke bestelling verbindt de verkoper slechts na zijn schriftelijke aanvaarding. In geval van annulering door de koper van zijn bestelling, zal deze laatste aan de verkoper

een forfaitaire en conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van het bedrag van de bestelling. De verkoper behoudt zich het recht voor alle bestellingen, zelfs

de bevestigde, te annuleren ingeval de overeenkomst welke hem aan de constructeur verbindt, verbroken wordt, zoals in het geval waarin laatstgenoemde aan hem niet

zou leveren om redenen die vreemd zijn aan de verkoper.

Artikel 2 - Studie van ontwerpen / Uitvoeringsplannen

De studies en documenten van welke aard ook die door de verkoper worden overhandigd, blijven altijd zijn volstrekte eigendom. Zij moeten aan hem teruggegeven worden op eerste verzoek. Zij kunnen noch medegedeeld noch uitgevoerd worden zonder schriftelijke toelating van de verkoper. Zij worden gratis ter beschikking gesteld indien zij door een bestelling worden gevolgd. In het tegengesteld geval, of indien de bestelling niet kan uitgevoerd worden ingevolge redenen die vreemd zijn aan de verkoper, zelfs in geval van overmacht, zijn aan de verkoper de kosten te wijten aan de bestelling, forfaitair en conventioneel begroot op een som gelijk aan 5% van het bedrag der bestelling. De schetsen van de aansluiting en de fundering worden door de verkoper geleverd in functie van de elementen welke hem door de koper worden medegedeeld en zij raken bijgevolg geenszins de aansprakelijkheid van de verkoper. Het komt aan de koper toe de berekeningen van de funderingen te bepalen en zich van de kwaliteit te vergewissen van de ervoor gebruikte materialen. Daarnaast dient de koper zich ook te vergewissen van de capaciteit van zijn elektrische installatie voor het voeden van de machines en van de uitrustingen. De koper alleen draagt de verantwoordelijkheid voor het conform zijn van de uitrustingen met de algemene en bijzondere van kracht zijnde reglementen.

Artikel 3 - Prijs

Omwille van de technische wijzigingen en verbeteringen die voortdurend aan de producten van de fabrikanten worden aangebracht, kunnen de gegevens die vermeld zijn in de tarieven en catalogussen aangepast worden door de verkoper in functie van hun veranderingen zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de koper. De prijs is steeds deze die van kracht is op het ogenblik van de levering. Behoudens andersluidende bepaling worden de goederen verkocht, ongeplaatst, niet aangesloten, plaatsings- en aansluitingsbenodigdheden niet inbegrepen. De koopwaar wordt gefactureerd onverpakt, buiten port, taksen en kosten.

Artikel 4 - Leveringstermijnen

De leveringen geschieden hetzij door onmiddellijke overhandiging aan de klant of aan een door hem aangeduide vervoerder, hetzij door een bericht van terbeschikkingstelling in de lokalen van de verkoper op de overeengekomen datum van levering. Er wordt in voordeel van de verkoper een speling van 30 dagen bepaald vanaf de vastgestelde leveringsdatum. Eenmaal deze termijn verstreken is, en behoudens geldige rechtvaardigingen voor eventuele vertragingen in de levering zoals toeval, overmacht, staking, lock-out, vakbondsacties en vertragingen te wijten aan leveranciers, zal de verkoper een vergoeding verschuldigd zijn van 0,5% per volledige week vertraging met een totaal van maximum 5% van de waarde van het geleverde materiaal. De koper is gehouden de levering te aanvaarden op de overeengekomen datum. Indien hij de koopwaar op deze datum niet kan ontvangen, dient hij onmiddellijk de verkoper hiervan te verwittigen en hem minstens 15 dagen vooraf te laten weten op welke datum hij de koopwaar in zijn lokalen zal kunnen ontvangen. Alle kosten zoals deze voor het opslagen in de lokalen van de verkoper, verplaatsingen en bijkomende behandelingen, enz. ingevolge de weigering van de koper om de levering te aanvaarden op de overeengekomen datum zullen hem in rekening gebracht worden.

Artikel 5 - Verzending

De risico’s en gevaren van het vervoer der goederen worden door de koper gedragen, zelfs in geval van verzending door de tussenkomst van doorvoerhandelaars van de verkoper. De koper zal de goederen nazien bij aankomst en eventuele klachten op de vervoerder verhalen. Artikel 6 - Aanvaarding

Door uitdrukkelijke overeenkomst worden de goederen verondersteld geleverd en aanvaard te zijn geworden in de lokalen van de verkoper.

Artikel 6 - Klachten

Elke klacht dient te geschieden bij aangetekende brief, binnen acht dagen na daadwerkelijke ontvangst van de machines op het door de koper aangeduide adres. De feitelijke vaststelling van het voorwerp van de klacht moet tegensprekelijk gebeuren in het bijzijn van de koper en de verkoper of van hun lasthebbers binnen de drie dagen die volgen op de ontvangst van de schriftelijke klacht. De terugzendingen zullen slechts aanvaard worden middels het schriftelijke en voorafgaandelijk akkoord van de verkoper.

Artikel 7 - Betaling

De leveringen en prestaties alsook alle hieraan verbonden taksen, zijn, behoudens andersluidende bepalingen, betaalbaar in hun totaliteit op het ogenblik van de levering, contant, netto en zonder korting op de zetel van onze vennootschap. In geval van verkoop, overdracht, beslag, inpandgeving of inbreng in vennootschap van het handelsfonds of van het materiaal van de koper, evenals in geval van gebrek aan volledige of gedeeltelijke betaling van een factuur op zijn vervaldag, worden alle facturen opgesteld op naam van dezelfde klant, onmiddellijk opeisbaar, zelfs indien deze facturen op termijn terugbetaalbaar zijn of indien de verkoper wissels aanvaard heeft in betaling van de vermelde facturen. De overhandiging van cheques of wisselbrieven veroorzaakt geen schuldvernieuwing. Voor elke vertraging in de betaling verbindt de koper zich om van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 2% per maand te betalen, zonder afbreuk te doen aan eventuele bijkomende schadevergoeding. Het nog verschuldigde bedrag van de facturen, wissels of handelseffecten zal met een forfaitaire conventionele vergoeding van 15% verhoogd worden, met een minimum van D 61,97 in geval van niet betaling op de vervaldag.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud Uitdrukkelijk pactum commissorium

De verkochte goederen blijven uitsluitend eigendom van de verkoper tot de integrale betaling van de prijs. Daarenboven zal in geval van niet-betaling op de vervaldag en bij het verstrijken van een termijn van acht dagen na de verzending door de verkoper aan de koper van een aangetekende brief met ontvangstbewijs, de verkoop automatisch en van rechtswege ontbonden zijn ten nadele en ten laste van de koper. De verkoper zal vanaf dat ogenblik gemachtigd zijn om het verkochte goed terug te halen bij de koper zonder dat enige afbreuk gedaan wordt aan de herstelling van het geleden nadeel.

 

Artikel 9 - Waarborgen

De toestellen en machines worden verkocht met een waarborg van zes maanden, te rekenen vanaf de leveringsdatum. De waarborg op herstellingen bedraagt 3 maanden op werktijd en de gebruikte onderdelen met uitsluiting van transport of verplaatsing.  De waarborg dekt de gebreken inzake constructie of grondstoffen op voorwaarde dat de vastgestelde gebreken niet voortkomen van normale slijtage en tekort aan onderhoud en reiniging, ongeschikte smering, verkeerd demonteren of remonteren en op voorwaarde dat de schade niet zou te wijten zijn aan kwaad opzet, nalatigheid, overbelasting, aanwezigheid van vreemde lichamen in het mechanisme of aan gevallen van overmacht of toeval. De waarborg wordt ingetrokken indien de toestellen en machines gebruikt worden op een manier die niet conform is met de voorschriften van de constructeur of van de verkoper. De waarborg dekt niet de elektrische toestellen en motoren, rubberen buizen, manometers, kranen, radiobuizen, neon- en andere buizen, luchtledige buizen, lampen en over het algemeen alle apparaten die niet door de verkoper of door zijn alleenverkopers of opdrachtgevers worden vervaardigd. Voor deze elementen zal de verkoper aan de koper dezelfde waarborgen toestaan als deze welke hij geniet, terwijl de termijnen in geen geval de juiste datum van verstrijken van zijn eigen waarborg kunnen overschrijden. In geval van vastgestelde gebreken wordt de waarborg beperkt tot de herstelling of de vervanging naar keuze van de verkoper van de defecte stukken. Het handwerk zal niet aan de klant gefactureerd worden, de vervangingstukken blijven eigendom van de verkoper.

In geen der gevallen voorzien in huidig artikel zal de koper de ontbinding kunnen inroepen van het contract of welke schadevergoeding dan ook kunnen eisen. Daarenboven doet de toepassing van de waarborg geen nieuwe termijnen lopen.

Artikel 10 - Niet-toepasselijkheid

Het feit dat de verkoper één of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om zich erop te beroepen.

Artikel 11 - Niet-tegenstelbaarheid

De algemene voorwaarden die vermeld staan op de documenten van de kopers zijn aan de verkoper niet tegenstelbaar.

Artikel 12 - Rechtsmacht

Iedere betwisting tussen partijen zal behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Antwerpen, zelfs in geval van meerdere verweerders, incidentele vorderingen of vorderingen in tussenkomst en vrijwaring. De verkoper behoudt zich het recht voor af te zien van het voordeel van huidige clausule.

Artikel 13 - Professionele elektrische en elektronische apparaten (recupel)

Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten, is VB Tools toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage.

De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van de ophaling en de verwerking zowel van de professionele elektrische en elektronische apparaten die het voorwerp uitmaken van deze bestelbon wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden.

Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator waarmee RECUPEL een charter heeft afgesloten (www.recupel.be). Indien gewenst, kan VB Tools de klant in verbinding stellen met een operator voor een prijsofferte.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.